Čo je PBX a ako funguje?

Blog > Článok

Zaujíma vás, čo je PBX? Ako funguje? Súkromné pobočkové ústredne (PBX – Private Branch Exchanges) sú už desaťročia neoddeliteľnou súčasťou obchodnej komunikácie. Tieto „škatule“ umožňujú podnikovým používateľom zdieľať spoločné zdroje, ako sú telefónne linky, namiesto toho, aby museli inštalovať samostatnú linku pre každého zamestnanca. Pojem PBX môže znieť staromódne, ale organizácie ho používajú aj dnes ako chrbticu podnikovej hlasovej komunikácie.

Čo je PBX?

Základná štruktúra PBX pozostáva z liniek a staníc. Linky sú jednoduché spojenia s PSTN, ktoré dodáva poskytovateľ služieb. Stanice sú koncové body, ako sú stolové telefóny, faxy alebo terminály kreditných kariet. Bez pobočkovej ústredne môže podnik potrebovať nákup a inštaláciu 200 samostatných liniek, ak má 200 zamestnancov. Hovory medzi zamestnancami by boli v tomto prípade účtované rovnako ako externé hovory.

Zavedením PBX systému, je firma schopná zlepšiť efektivitu a ušetriť peniaze. Táto ústredňa umožňuje zamestnancom jednoducho zavolať kolegom vytáčaním trojmiestneho alebo štvormiestneho čísla. Interné hovory nie sú účtované a sú úplne zadarmo, čím sa zabezpečí, že neexistujú žiadne prekážky produktívnej spolupráce. PBX umožňuje používateľom zdieľať aj externé linky, to znamená, že spoločnosť môže nakúpiť len 20 až 30 liniek, ktoré môžu byť zdieľané medzi 200 používateľmi.

Systém funguje, pretože všetci zamestnanci pravdepodobne nebudú telefonovať súčasne. Počet liniek obmedzuje maximálny počet simultánnych hovorov a koľko ich spoločnosť nakúpi, závisí od obchodných potrieb, objemu hovorov a histórie. Napríklad, call centrum bude potrebovať viac liniek ako maloobchodný predajca.

(zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/wires-motherboard_1234200.htm)

Komponenty PBX systému

PBX obvykle zahŕňa:

  1. Krabica, skrinka alebo skriňa, ktorá slúži ako kryt pre vnútorné časti.
  2. Rozvodná konzola pre operátorov na pripojenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
  3. Ovládače/počítače na spracovanie údajov.
  4. Trunky alebo linky na pripojenie ústredne k PSTN.
  5. Karty pre logiku, prepínanie, napájanie a ďalší potrebný hardvér potrebný pre prevádzku PBX.
  6. Koncové body vo forme stolných telefónov, faxov, terminálov kreditných kariet atď.
  7. Zdroj napájania.
  8. Akékoľvek ďalšie zariadenia potrebné na pridanie funkcií, ako sú voicemail, skupiny volajúcich atď.

Evolúcia PBX systémov

Najstaršie PBX systémy si vyžadovali ľudských operátorov, boli nazývané rozvádzače. Keď do spoločnosti vstúpil externý hovor, volajúci požiadal o oddelenie alebo určitú osobu a operátor ich spojil. Podobne, ak by zamestnanec chcel zavolať, prevádzkovateľ by ich pripojil k dostupnej externej linke. Ak by mala firma vysoký objem volaní, na zvládnutie všetkých hovorov by bolo potrebných desiatky operátorov.

V priebehu času boli tieto ručné rozvádzače nahradené elektromagnetickými a neskôr elektronickými riešeniami. Najnovšie verzie PBX systémov dokážu zvládnuť IP telefónie a pripojiť IP telefóny alebo iné koncové body ku SIP trunkom namiesto tradičnejších liniek PSTN. Tieto systémy sa nazývajú IP PBX.

Privátna verzus hosťovaná PBX

Systém PBX môže byť umiestnený v kancelárii organizácie (privátny) alebo u poskytovateľa služieb (hosťovaný). Hoci sa termíny “on-premise” a hosťovaná pobočková ústredňa stali obľúbenými až pri príchode VoIP, koncept existoval aj pre pevné telefóny.

Vo všeobecnosti, väčšie korporácie zakúpili a udržiavali svoje vlastné PBX riešenia, zatiaľ čo sa menšie spoločnosti mohli rozhodnúť pre systém centrex. To znamená, že ústredňa je umiestnená u poskytovateľa služieb a oslobodila klienta od ťažkostí s údržbou.

Dnes má hostiteľská ústredňa iný význam ako pôvodná implementácia centrex. Tiež sa nazýva cloud PBX, pretože všetky funkcie sú dodávané prostredníctvom internetu poskytovateľom služieb viacerým klientom. V podstate sa stáva Softvér ako služba (SaaS) podobný hostiteľskému e-mailu alebo softvéru na zvýšenie produktivity.

Analógová verzus IP PBX

Najstaršie PBX systémy boli analógové stroje a museli byť manuálne ovládané osobou. „Škatule“ boli navrhnuté tak, aby spolupracovali s prepínačmi obvodu, ktoré tvoria chrbticu PSTN. Medené linky pripojili telefónnu ústredňu k verejnej sieti a pripojenia museli byť fyzicky prepojené technikmi telefónnej spoločnosti. Preto akékoľvek pohyby alebo dodatky vyžadovali dlhý čas na realizáciu a často implementácia trvala aj niekoľko dní.

Tieto systémy sa dali jednoducho implementovať, ale chýbala im flexibilita alebo rozšíriteľnosť. Napriek tomu, že môžu byť pridané moduly na poskytovanie ďalších funkcií, jednoducho nie je možné ich integrovať do digitálnych komunikačných kanálov, ako je napríklad okamžité zasielanie správ, zdieľanie obrazovky a ďalšie moderné technológie. Akékoľvek zmeny v systéme zabrali veľa času, kým sa nakonfigurovali a organizácie museli mať interných odborníkov na spravovanie.

Moderné IP PBX sú oveľa flexibilnejšie a prispôsobivé. Namiesto medených káblov, ktoré spájajú PSTN s PBX, sú tieto systémy navrhnuté tak, aby používali SIP trunky pre VoIP volania. Hlasové hovory sú nasmerované cez internet pomocou rovnakej dátovej siete, ktorú firma už používa na iné účely (napríklad zdieľanie dokumentov a sťahovanie súborov). Každá moderná IP PBX je vybavená grafickým používateľským rozhraním alebo online ovládacím panelom na konfigurovanie nastavení.

Pohyby, doplnenia či odstránenia sa môžu vykonať za pár hodín bez toho, aby firma čakala na príchod externých technikov. V prípade hostiteľskej alebo cloudovej pobočkovej ústredne je jednoduché zaviesť ďalšie linky, ktoré môžu byť nasadené okamžite alebo v priebehu niekoľkých hodín. S rozširovaním VoIP volaní, skromná PBX získala mnoho nových funkcií a sadu nástrojov. Taktiež nadobudla ďalšie funkcie, ako je voicemail, IP faxovanie, okamžité správy atď., ktoré poskytujú lepšiu funkčnosť, ktorá je vhodná pre moderné obchodné procesy.

This content will appear inside a popup…